മെസ്സേജ് – അവരെ കൂടുതൽ അറിയാൻ , 40 ആയിരം രൂപയ്ക്കു മുകളിലേക്ക് സെയിൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കസ്റ്റമേർക്ക് .

Subject: Commencement of Matchmaking Service: Initial Meeting Invitation

Dear Sir,

We are pleased to initiate the matchmaking process and value your participation in this significant journey. The first meeting aims to acquaint you with your potential match, familiarize you with our matchmaking service, and understand your preferences better.

Kindly click on the link below to proceed with this introductory session:

click –  

We appreciate your time and look forward to facilitating meaningful connections.

Warm regards,

[Matchmaker’s Name]

*Sameepam The Matchmaker* 

+91 8075324709

🌐 www.sameepam.com

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

_Framtidv Pvt Ltd_ 

Powered by BetterDocs