പെണ്ണുകാണൽ നടത്തുന്നതിനായി പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരുടെയും ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരുടെയും അനുയോജ്യമായ സമയം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് മീറ്റിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ്.

Subject: Scheduled *Pennukanal* Meeting ( Girls Meeting ) 

Dear വരന്റെ പേര് and വധുവിന്റെ പേര്,

🎊 Good news! We’ve coordinated and fixed a time for the *Pennukanal ceremony,* considering both families’ availability. Looking forward to a wonderful and auspicious meeting!

🔢 Date:

🕜Time 

📍Venue : 

📬Address : 

👩‍👩‍👦‍👦 How many members attending : 

Best,

[Matchmaker’s Name]

*Sameepam The Matchmaker* 

+91 8075324709

🌐 www.sameepam.com

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

_Framtidv Pvt Ltd_ 

Powered by BetterDocs