പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാർക്ക്   ആൺകുട്ടിയുടെ  പ്രൊഫൈൽ താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുന്ന മെസ്സേജ്

*Subject: Exciting Match Interest for Your Son!*

Dear (വരന്റെ പേര്) 

Exciting news awaits! A potential match has shown genuine interest in your son’s profile. Recognizing strong compatibility, we’re prepared to share more details. If you’re open to it, we can initiate contact between the families. Feel free to discuss, and if there’s interest, we’re here to guide you through the next steps.

Best,

[Matchmaker’s Name]

*Sameepam The Matchmaker* 

+91 8075324709

🌐 www.sameepam.com

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

_Framtidv Pvt Ltd_

Powered by BetterDocs