പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് നടന്ന പെണ്ണുകാണൽ  ചടങ്ങിനു ശേഷം, ചെറുക്കന് പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് അറിയിക്കുന്ന മെസ്സേജ്.

💞 *Subject: Positive Outcome: Boy’s Interest Confirmed* 💞

Dear [Girl’s name ],

Following the ceremony at [Girl’s Name]’s house, we’re delighted to share that the boy has expressed genuine interest in her.🎊 A positive and promising development!

Warm regards,

[Matchmaker’s Name]

*Sameepam The Matchmaker* 

+91 8075324709

🌐 www.sameepam.com

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

_Framtidv Pvt Ltd_

Powered by BetterDocs