പെൺകുട്ടിയുടെ അഡ്രസ്സും കോൺടാക്ട് നമ്പറും പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിന് പോകുന്നതിന്  മുൻപ് പയ്യന് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് 

Subject: Details for Direct Meeting

Dear [Boy’s Name],

Exciting news! Ahead of the direct meeting, here are [Girl’s Name]‘s address and contact number:

📬[Girl’s Address]

☎️ [Girl’s / family Contact Number]

📍 Location link : 

Wishing you a successful and pleasant meeting!

Best,

[Matchmaker’s Name]

*Sameepam The Matchmaker* 

+91 8075324709

🌐 www.sameepam.com

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

_Framtidv Pvt Ltd_ 

Powered by BetterDocs