പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങ് നടത്തി പെണ്ണിൻറെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന്  പറയുന്ന മെസ്സേജ്.

Subject: Positive Outcome: Favorable Impression at Direct Meeting 💖

Dear (Groom’s name )

Exciting news! Following the direct meeting at [Girl’s Name]’s home, she & her family expressed a positive impression and interest in the groom. It’s a promising development!

Best,

[Matchmaker’s Name]

*Sameepam The Matchmaker* 

+91 8075324709

🌐 www.sameepam.com

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

_Framtidv Pvt Ltd_

Powered by BetterDocs