പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങു കഴിഞ്ഞു , രണ്ടു പേർക്കും ഇഷ്ട്ടപെട്ടു കഴിഞ്ഞു , തമ്മിൽ കൂടുതൽ പരിചയപെടുന്നതിനും അനോഷിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അഡ്രസ് ഫോൺ നമ്പർ ഇവ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള മെസ്സേജ്.

Exchange of Contact Information 

💌 *Subject: Facilitating Connection: Exchange of Contact Information* 💌

Dear Customer,

I trust this message reaches you in good health. I am pleased to convey that both Subin and Malavika A R are enthusiastic about progressing to the next stage of getting to know each other more intimately.

To facilitate a more direct and personal connection, we would like to exchange contact information. Here are the details:

[Prospective Bride/Groom’s Name]’s Contact Information:

📬 Address: [Complete Address]

☎️ Phone Number: [Phone Number]

I believe this will provide a more comfortable and efficient means for both parties to communicate and explore the potential match. Please feel free to reach out and share your thoughts or initiate a conversation.

Your satisfaction and comfort throughout this process are of utmost importance to us. If you have any questions or concerns, please do not hesitate to let me know.

💖Wishing you both a wonderful connection. 💖

Warm regards,

[Matchmaker’s Name]

*Sameepam The Matchmaker* 

+91 8075324709

🌐 www.sameepam.com

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

_Framtidv Pvt Ltd_

Powered by BetterDocs