പയ്യന്റെ  വീട്ടിൽ  ജാതകം ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന്  പെൺകുട്ടിയെ അറിയിക്കുന്ന  മെസ്സേജ്

Subject: Exciting News: Horoscope Match for Your Daughter! 📜

Dear (പെൺകുട്ടിയുടെ പേര്,)

Great news! Your daughter’s horoscope has found  positive match with (പയ്യന്റെ പേര് ) 💫 . The interested party sees compatibility and is eager to explore further. If you’re open to it, we can share more details about the potential match. Take your time to discuss, and we’re here to assist with the next steps.

Best,

[Matchmaker’s Name]

*Sameepam The Matchmaker* 

+91 8075324709

🌐 www.sameepam.com

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

_Framtidv Pvt Ltd_ 

Powered by BetterDocs