ആൺകുട്ടിയുടെ  വീട്ടുകാർക്ക്, പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രൊഫൈൽ താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കുന്ന മെസ്സേജ്

Subject: Exciting Match Interest for Your Daughter!

Dear (പെൺകുട്ടിയുടെ  പേര്)

Great news! A potential match is genuinely interested in your daughter’s profile. They see strong compatibility, and we’re ready to share more details. If you’re open to it, we can initiate contact between the families. Take your time to discuss, and if interested, we’ll guide you through the next steps.

Best,

[Matchmaker’s Name]

*Sameepam The Matchmaker* 

+91 8075324709

🌐 www.sameepam.com

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

_Framtidv Pvt Ltd_ 

Powered by BetterDocs