വിവാഹം ഉറപ്പിക്കൽ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി തീയതി  തീരുമാനിച്ചതിനു അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ടും  കൂടാതെ മാച്ച് മേക്കിങ് സേവനം പ്രെധാന ഘട്ടം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു , ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ആവശ്യം ഉണ്ടേൽ മാച്ച് മേക്കർ ആയി കണക്ട് ആവുക . ഇനി മാച്ച് മേക്കർ സർവീസ് ചാർജ് അടച്ചു സർവീസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ലെറ്റർ .

*Subject: Congratulations on Fixing Your Marriage Confirmation Date – Next Steps*

Dear bride / groom name ,

Warm congratulations on reaching a significant milestone in your journey together – fixing the date for your marriage confirmation ceremony! It’s truly a joyous occasion, and we are delighted to have played a part in bringing you to this moment.

As the main stage of our matchmaking service concludes, we want to express our heartfelt wishes for a beautiful and harmonious future together. The success of your connection is a testament to the compatibility we aim to foster.

If you require any further support or wish to connect as a matchmaker, please feel free to reach out. Additionally, you need to proceed with the payment of the matchmaker service charge, which marks the closure of our matchmaking service.

We appreciate your trust in our services and wish you nothing but happiness and fulfillment in your journey ahead. Once again, congratulations on this joyous occasion, and we are here to assist you in any way needed.

Best regards,

[Matchmaker’s Name]

*Sameepam The Matchmaker* 

+91 8075324709

🌐 www.sameepam.com

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

_Framtidv Pvt Ltd_

Powered by BetterDocs