പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചും  പെൺകുട്ടിയുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചും  പയ്യനെക്കുറിച്ചും പയ്യൻറെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചും പരസ്പരം അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം

🛑 *“As we progress through the matchmaking journey, both families have indicated a shared interest. In light of this, we propose the following time for a mutual inquiry to deepen your understanding of each other.”* 🛑

Powered by BetterDocs