പിൻവലിക്കൽ നോട്ടീസ്- പ്രൊഫൈൽ

ഒരു വിവാഹ ആലോചനക്ക് വേണ്ടി പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തിട്ടു 7   ദിവസം ആയിട്ടും മറുപടി തരാത്ത ആളുകൾക്ക് , ഈ ആലോചന   പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ്. മറുപടി ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം പൂർണമായും പിൻവലിക്കും എന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് ലെറ്റർ 

🌀Subject:🌀 💃 *🕜Time-Sensitive🕜: Withdrawal of Matching Profile* 🕺

Dear [Customer’s Name],

I trust you are well. We shared a matching 🚻 profile 🚻 for a marriage proposal, and we appreciate your consideration.

To keep the process streamlined, we kindly request your 📍 *response within 7 days*.📍 Without a response, we will 🛑*withdraw*🛑 the profile.

🕜Your timely attention is crucial. Feel free to reach out with any questions.🕜

Best Regards,

[Matchmaker’s Name]

*Sameepam The Matchmaker* 

📞 +91 8075324709

🌐 www.sameepam.com

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

_Framtidv Pvt Ltd_

Powered by BetterDocs