പിൻവലിക്കൽ നോട്ടീസ്-ജാതകം

ഒരു വിവാഹ ആലോചനക്ക് വേണ്ടി ജാതകം കൊടുത്തിട്ടു 7   ദിവസം ആയിട്ടും മറുപടി തരാത്ത ആളുകൾക്ക് , ഈ ആലോചന  അല്ലെന്ക്കിൽ ജാതകം പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ്. മറുപടി ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം പൂർണമായും പിൻവലിക്കും എന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് ലെറ്റർ .

🌀Subject:🌀 *Urgent: Action Required for Marriage Proposal* 💃❣🕺

Dear [Customer’s Name],

Hope this finds you well. We shared a 🔯 horoscope 🔯  for a marriage proposal. Kindly *respond within 7 days*; otherwise, it will be 📍 *withdrawn*. Your prompt attention is appreciated.

🔖🕜Time-Sensitive 🕜🔖

Best Regards,

[Matchmaker’s Name]

*Sameepam The Matchmaker* 

+91 8075324709

🌐 www.sameepam.com

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

_Framtidv Pvt Ltd_

Powered by BetterDocs