ചെറുക്കന്റെ വീട് കാണുന്നതിനായി  പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ആളുകൾ ചെല്ലുന്ന  ഡേറ്റ് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെസ്സേജ്

🈴 *Subject: Visit Date Set: Girl’s Family to See your’s House* 🈴

Dear [Boy’s name ],

🎊 We are pleased to announce that the date for the visit from [Girl’s Name]’s family to see your house has been finalized. It is scheduled for 🏚️  [Date] at [Time]. 🏚️ We look forward to a positive and enjoyable visit.

Best,

[Matchmaker’s Name]

*Sameepam The Matchmaker* 

+91 8075324709

🌐 www.sameepam.com

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

_Framtidv Pvt Ltd_

Powered by BetterDocs