ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ വീട് കാണുന്നതിനായി  ഫാമിലി എത്തുന്ന തീയതി അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മെസ്സേജ്.

Subject: Arrival Date Confirmed for Family Visit

Dear [Girl’s name ], 

We are pleased to inform you that the family from [Boy’s Name]‘s house will be arriving at your residence on [Date] for a visit. We look forward to a positive and enjoyable meeting.

Best regards,

[Matchmaker’s Name]

*Sameepam The Matchmaker* 

+91 8075324709

🌐 www.sameepam.com

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

_Framtidv Pvt Ltd_

Powered by BetterDocs