കോൺഫെറൻസ് കോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് വീട്ടുകാർ പരസ്പരം താല്പര്യമുണ്ട് , ഇനി നേരിട്ട് കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സമയമായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് .

Subject: Positive Outcome: Let’s Plan an In-Person Meeting!

Dear വരന്റെ പേര് and വധുവിന്റെ പേര്,

Great news! Following the conference call, both families have expressed mutual interest. It’s time to plan an in-person meeting. Let’s coordinate the details for this exciting next step!

Best,

[Matchmaker’s Name]

*Sameepam The Matchmaker* 

+91 8075324709

🌐 www.sameepam.com

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

_Framtidv Pvt Ltd_ 

Powered by BetterDocs