ഒരു കസ്റ്റമർ ഡീറ്റെയിൽസ് മറ്റേതെന്ക്കിലും  വിധേന നമുക്ക് ലഭിച്ചു. അയാളുമായി ഒരു മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനായി ടൈം ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലെറ്റർ

Subject: Invitation to Explore a Potential Match

Dear Sir,

I trust this message finds you well. My name is Visk, and I represent The Matchmaker Service, the world’s pioneering matchmaking service for Malayalis. I hope this correspondence aligns with your schedule.

Your contact details were graciously shared with us by one of our esteemed premium clients. After a thoughtful consideration of profiles, we believe there is a potential match that could be of interest to your son. The intention behind this communication is to extend an invitation to explore this prospect further.

Should you be amenable to delving into the possibilities, we would be delighted to facilitate a video meeting at your earliest convenience. This meeting would serve as an opportunity for both parties to gain a deeper understanding of each other.

Your time and consideration are highly valued, and we look forward to the prospect of assisting you in this significant journey. Please feel free to let us know a suitable time for the video meeting or if you have any specific preferences.

Thank you for considering The Matchmaker Service, and we look forward to the possibility of fostering a meaningful connection.

Warm regards,

Visak

The Matchmaker Service

www.sameepam.com

+91 9400269909

Powered by BetterDocs