ആദ്യമായി ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരും പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കോൺഫറൻസ് കാൾ / വീഡിയോ കാൾ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മെസ്സേജ്

Subject: First Family Call: Exciting News!

Dear വരന്റെ പേര് and വധുവിന്റെ പേര്,

Our matchmaker has organized a call for both families to connect and explore the potential match. Scheduled for [Date] at [Time], it’s a great opportunity for a fruitful conversation. Our matchmaker will facilitate to ensure a smooth exchange.

Excited about this meeting and the prospect of bringing two families together!

Best,

[Matchmaker’s Name]

*Sameepam The Matchmaker* 

+91 8075324709

🌐 www.sameepam.com

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

_Framtidv Pvt Ltd_

Powered by BetterDocs